wz

Přírodní rezervace Dráchovské tůně


Co je vlastně chráněno?

Posláním přírodní rezervace je ochrana ekosystémů slepých a odstavených ramen řeky Lužnice a nivních tůní s charakteristickou vegetací a výskytem ohrožených rostlin a živočichů. Tůně jsou obklopeny komplexem nivních luk a plochami mokřadní vegetace v depresích bývalých říčních ramen.

Toto vymezení přírodní rezervace a popis jejího poslání je uvedeno v Nařízení Okresního úřadu v Táboře o zřízení přírodní rezervace Dráchovské tůně z roku 1999.

Popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů

Přírodní rezervace Dráchovské tůně se nachází mezi městy Veselí nad Lužnicí a Soběslav v okolí obce Dráchov. Severně i jižně od Dráchova je místy zachována přirozená niva řeky Lužnice se slepými rameny, řadou tůní a okolními mokřadními porosty a nivními loukami. V této oblasti se vyskytují některé zvláště chráněné druhy rostlin i živočichů. Přírodní rezervace Dráchovské tůně byla vyhlášena v roce 1996 a zahrnuje území severně od obce Dráchov o rozloze 38ha.

Rezervace se rozkládá v ploché nivě Lužnice v nadmořské výšce cca 403-406 m.n.m. Horninové podloží tvoří hlavně moldanubická pararula. Suma srážek se pohybuje okolo 600mm/rok, průměrná roční teplota je cca 7°C – klimaticky tedy hovoříme o mírně vlhkém území mírně teplé oblasti.

Vegetace je tvořena organismy tůní s otevřenou vodní plochou, společenstvy mokřadních lad okolo těchto tůní, vlhkými kosenými loukami, dřevinami vyskytujícími se především po obvodu rezervace a nepatrnými ruderálními plochami.

V současné době jsou louky uvnitř rezervace koseny, to je nezbytným předpokladem pro zachování charakteru tohoto území.

Čím je oblast ohrožována?

V současné době ohrožují lokalitu tyto škodlivé vlivy:

Slova, která jsou v textu zvýrazněna kurzívou najdete vysvětlena ve „slovníčku“.