wz

Přírodní rezervace Dráchovské tůně


Historie přírodní rezervace Dráchovské tůně


Původně byla část oblasti Dráchovských tůní využívána k zemědělským účelům a část byla zřejmě přímo řečištěm řeky Lužnice. Důkazem toho je systém slepých a odvodněných ramen řeky. Ve 20. století tekla již Lužnice svým dnešním korytem a plochy kolem byly zemědělsky využívány.


Ránou pro toto území se staly zejména 50. léta 20. století s nástupem družstevního hospodářství. Většina pozemků byla zatravněna, jen na některých se střídal travní porost s kulturními plodinami. Oblast však nebyla nijak zvláště udržována, a tak se z z většiny luk postupně staly podmáčené plochy, které nebylo možno obhospodařovat. Ty pozemky, na kterých ještě bylo možno plodiny pěstovat, byly zatíženy používáním jak statkových, tak syntetických hnojiv. To vše mělo za následek ústup mnoha lučních druhů a degradaci této cenné přírodovědné lokality.


Po roce 1989, kdy se pozemky navrátily původním majitelům, byla jejich část oseta obilím a území se odvodnilo. Tak došlo k poklesu hladiny v tůních a potlačení lučního společenstva. Roku 1996 pak bylo území vyhlášeno přírodní rezervací, čímž se mu konečně dostalo právní ochrany.

Slova, která jsou v textu zvýrazněna kurzívou najdete vysvětlena ve „slovníčku“.